Hồng đậm

Kẹp càng cua gắn hoa hồng cuộn vải gấm mã KC9

55.000 60.000 

Kẹp tóc nơ voan ánh nhũ mã N5

50.000 

Kẹp tóc nơ đơn giản mã N2

40.000